Veelgestelde vragen

Q?

Asbestinventarisatie | Wat is asbest?

A.

Het woord 'asbest' is afgeleid van het Griekse woord 'Asbestos', wat onverwoestbaar betekent. Asbest is een delfstof en de verzamelnaam voor 6 in de natuur voorkomende mineralen. Asbest mineralen zijn ontstaan door langdurige geologische processen. De vorm van een asbestvezel is meestal langwerpig. Aan deze speciale vezelstructuur heeft asbest haar goede maar helaas ook haar slechte eigenschappen te danken.

Q?

Asbestinventarisatie | Welke soorten asbest zijn er?

A.

De meest toegepaste soorten asbest zijn respectievelijk Chrysotiel (witte asbest), Amosiet (bruine asbest) en Crocidoliet (blauwe asbest). Daarnaast bestaan er ook nog de soorten Anthophyliet, Actinoliet en Tremoliet, deze soorten zijn echter zeer beperkt gebruikt.

Q?

Asbestinventarisatie | Hoe is asbest verwerkt?

A.

Asbest is toegepast in veel materialen. Meestal zijn de asbestvezels vermengd met een andere stof zoals bijvoorbeeld cement of lijm. De meest voorkomende toepassingen zijn bijvoorbeeld golfplaten, wand en gevelbeplating en buizen. Er zijn echter talloze andere materialen waarin asbest is toegepast. Asbest is vooral gebruikt om zijn duurzame eigenschappen; zeer bestendig tegen weer en wind, hoge temperaturen, bestand tegen chemische stoffen en biologisch niet afbreekbaar.

Q?

Asbestinventarisatie | Wanneer is asbest toegepast?

A.

Asbest is in Nederland voornamelijk gebruikt in de periode na de 2e wereldoorlog. Vooral de jaren ’60 – ’80 zijn asbestproducten veel toegepast. In 1993 is het toepassen van asbest in Nederland verboden.

Q?

Asbestinventarisatie | Waarom is asbest gevaarlijk?

A.

Asbestvezels zijn kleine dunne langwerpige vezels en nauwelijks met het ‘blote’ oog waarneembaar. Ze kunnen, wanneer ze (in grote hoeveelheden) worden ingeademd, longkanker, longvlies- en buikvlieskanker (mesothelioom) en stoflongen (asbestose) veroorzaken. De ziekten openbaren zich pas na vele jaren (10-30 jaar). Asbest is alleen gevaarlijk wanneer de vezels vrijkomen en worden ingeademd. Asbestvezels die goed gebonden zijn (zoals bijvoorbeeld asbestcement) kunnen niet zomaar worden ingeademd zolang het materiaal niet wordt bewerkt (zagen, breken enz.).

Q?

Asbestinventarisatie | Mag ik asbest zelf verwijderen?

A.

In een beperkt aantal situaties mag een particulier zelf asbest verwijderen. Dit mag bijvoorbeeld als het hechtgebonden en niet verweerde toepassingen betreft. Ook moet de omvang beperkt zijn en moet het asbesthoudende materiaal zonder te bewerken te verwijderen zijn. Bedrijven moeten altijd in alle situaties het asbest laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf.

Q?

Asbestinventarisatie | Wanneer weet ik of een materiaal asbest bevat?

A.

Dat is alleen mogelijk door een monster van het materiaal te laten onderzoeken in een gespecialiseerd laboratorium. Met behulp van microscopisch onderzoek kan bepaald worden om welke soort asbest het gaat.

Q?

Bodemonderzoek | Wat is een ‘schone grondverklaring’ ?

A.

Een dergelijke verklaring bestaat niet, maar wordt in de volksmond nog wel veel gebruikt. De term roept ook verwarring op. Schone grond zou een bodem zijn waarin geen verhoogde gehalten worden gemeten. Vaak is dat niet het geval en worden vooral in de eerste halve meter van de grond of het grondwater licht verhoogde gehalten aangetoond. Correcter is het gebruik van de term ‘verkennend bodemonderzoek’. Een dergelijk onderzoek wordt gedaan om te kijken of de kwaliteit van de bodem geschikt is voor het beoogde gebruik, bijvoorbeeld wonen. Een licht verontreinigde bodem (formeel dus niet schoon) staat een dergelijk gebruik niet in de weg en vormt geen belemmering om een vergunning af te geven.

Q?

Bodemonderzoek | Kan onderzoek voor een vast tarief worden uitgevoerd?

A.

Ja, daarover kunnen afspraken worden gemaakt. Wij kunnen echter nooit uitsluiten dat aanvullend onderzoek nodig is. Tenslotte doen we niet voor niets verkennend onderzoek. Waarnemingen in het veld of analyseresultaten kunnen aanleiding geven om (soms verplicht) aanvullend onderzoek te adviseren. In sommige gevallen volgt op een verkennend bodemonderzoek een nader bodemonderzoek of een bodemsanering. Daarvoor gelden aparte tarieven en kunnen uiteraard prijsopgaves worden gedaan. Voor meer achtergrondinformatie verwijzen wij u naar informatie elders op deze website.

Q?

Bodemonderzoek | Hebben jullie zelf een laboratorium?

A.

Nee, de monsters van de grond en het grondwater worden onderzocht bij een extern (zogenaamd RvA geaccrediteerd) laboratorium.

Q?

Bodemonderzoek | Beschikken jullie over de nodige erkenningen en certificaten?

A.

Ja PJ Milieu BV beschikt over diverse (verplichte) erkenningen en certificaten. Voor bodemonderzoek geldt bijvoorbeeld dat het veldwerk wordt uitgevoerd conform de zogenaamde BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek ). De uitvoerende personen zijn gecertificeerd voor de protocollen 2001 (plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen) en 2002 (nemen van grondwatermonsters). Voor asbestinventarisaties, partijkeuringen en bodemsaneringen gelden weer andere BRL’s en protocollen. Ook hiervoor is PJ Milieu BV in zijn geheel of zijn personen erkend en gecertificeerd.

Q?

Bodemonderzoek | Doen jullie onderzoek volgens de NEN 5740?

A.

Ja, vrijwel alle verkennende bodemonderzoeken worden uitgevoerd volgens de NEN 5740 ( Bodem. Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek ). Een dergelijk onderzoek wordt vaak voorafgegaan door een (verplicht) uit te voeren vooronderzoek volgens de NEN 5725 ( Bodem. Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek ).

Q?

Bodemonderzoek | Moet er ook binnen worden geboord?

A.

Nee, in veel gevallen niet. In sommige gevallen kan het wel wenselijk of nodig zijn. Dit geldt dan bijvoorbeeld voor bedrijfspanden waarin klinkerbestrating ligt waarop olievlekken zichtbaar zijn. Een ander voorbeeld is de locatie van een ondergrondse tank die in het verleden onder een pand lag. Ook als de locatie grotendeels bebouwd is kan het, indien het gebruik zich daarvoor leent, wenselijk zijn om ook binnen te boren.

Q?

Bodemonderzoek | Wat hebben jullie van mij nodig voorafgaand aan uitvoering van het onderzoek?

A.

Belangrijk is een duidelijk tekening waarop de grenzen van de te onderzoeken locatie zijn aangegeven. Vaak voldoet een kadastrale kaart. Daarnaast zijn van belang de historische informatie van de locatie en informatie over de huidige inrichting. Het verstrekken van enkele foto’s wordt ook op prijs gesteld. Tenslotte moet duidelijk zijn op naam van wie het onderzoek moet worden uitgevoerd.

Q?

Bodemonderzoek | Is het ook mogelijk om op bepaalde plaatsen geen monsters te nemen?

A.

Nee, in principe niet. PJ Milieu BV bepaalt de plaatsen, binnen de overeengekomen grenzen van de te onderzoeken locatie, waar de boringen worden verricht. Uitzondering zijn bijvoorbeeld verwarmde of vloeistofdichte verhardingen. Uiteraard worden ook in woonhuizen, kantoren, kelders en dergelijke in principe geen boringen verricht. De gevolgde werkwijze wordt altijd beschreven in het rapport.

Q?

Bodemonderzoek | Wat zijn de werktijden voor uitvoering van veldwerk?

A.

Veldwerk wordt uitgevoerd tussen ongeveer 07.00 uur en 16.00 uur. Er moet altijd wel voldoende daglicht zijn, dus in de wintertijd wordt vaak niet eerder gestart dan 8 uur.

Q?

Bodemonderzoek | Moet ik aanwezig zijn als het veldwerk wordt uitgevoerd?

A.

Nee, in principe niet tenzij u nog informatie wilt verstrekken of wilt overleggen met de monsternemers. Als PJ Milieu BV beschikt over een duidelijke tekening en als de locatie toegankelijk is (geopende hekken en deuren) dan hebben de medewerkers van PJ Milieu BV voldoende ervaring om een onderzoek vlot en deskundig uit te voeren.

Q?

Bodemonderzoek | Tot hoe diep boren jullie?

A.

De NEN 5740 geeft hierover richtlijnen. De boordiepte is sterk afhankelijk van de grondwaterstand. Deze bevindt zich in Nederland vaak tussen 1,0 en 1,5 meter minus maaiveld. In dat geval wordt de peilbuis geplaatst op een diepte van ongeveer 3 meter minus maaiveld. Bij diepere grondwaterstanden kan het voorkomen dat de peilbuis op een diepte van 6,5 meter komt. De grond wordt over het algemeen bemonsterd tot rond de grondwaterstand.

Q?

Bodemonderzoek | Met welk voertuig komen jullie naar de onderzoekslocatie?

A.

Meestal betreft het een beletterde Volkswagen Transporter waarachter soms een aanhangwagen.

Q?

Bodemonderzoek | Hoe groot zijn de gaten die jullie boren?

A.

Het veldwerk wordt vrijwel altijd uitgevoerd met een zogenaamde edelmanboor. Dit is een handboor, vergelijkbaar met een palenboor, met een doorsnede van circa 5 cm. Eventuele boringen in beton hebben een diameter van 12-15 cm. In sommige gevallen is er sprake van een ‘handmatig niet doordringbare laag’ (denk aan puin). Deze moet soms mechanisch doorgeboord worden. PJ Milieu BV beschikt daarvoor over een machine (vrij klein ‘apparaat’ op rupsbanden) welke voorzien is van een zogenaamde avegaarboor. Boorgaten worden na de bemonstering altijd weer afgewerkt.

Q?

Bodemonderzoek | Hoe zit het met kabels en leidingen?

A.

In onze offertes staat daarover het volgende: de opdrachtgever verstrekt bij opdrachtverlening aan PJ Milieu BV informatie over de ligging van eventuele ondergrondse kabels, leidingen en tanks. PJ Milieu BV is niet aansprakelijk voor schade aan ondergrondse installaties, waarvan de situering voor aanvang van de werkzaamheden niet exact bekend is. In onderling overleg kan er altijd een zogenaamde KLIC-melding worden gedaan. Deze wordt sowieso gedaan als boringen mechanisch (met een machine) worden verricht.

Q?

Bodemonderzoek | Ben ik klaar met een verkennend bodemonderzoek?

A.

Vaak wel, maar niet altijd. In sommige gevallen volgt op een verkennend bodemonderzoek een nader bodemonderzoek of een bodemsanering (zie ook ‘Kan onderzoek voor een vast tarief worden uitgevoerd?’).

Q?

Bodemonderzoek | Wat is de ‘standaardlevertijd’ van een verkennend bodemonderzoek?

A.

De standaardlevertijd, van opdrachtverlening tot de oplevering van de rapportage, is circa 4 tot 5 weken. In onderling overleg (en soms tegen meerkosten) is het mogelijk deze termijn te verkorten. In geval van bijvoorbeeld landelijke vakanties of een lange en strenge vorstperiode kan genoemde termijn langer zijn. Uiteraard wordt de termijn ook langer als aanvullend onderzoek nodig is of als het vooronderzoek langer duurt dan verwacht.

Q?

Bodemonderzoek | Ik ga een huis (laten) bouwen en ik moet van de gemeente een verkennend bodemonderzoek uit laten voeren. Waarom zijn er boringen verricht buiten de bouwlocatie?

A.

Het is gebruikelijk om niet alleen de bouwlocatie te onderzoeken maar ook de bijbehorende (toekomstige) tuin en/of omliggende grond. Immers daar wordt ook geleefd en gewoond en kan het bijvoorbeeld voorkomen dat er kinderen spelen.

Q?

Bodemonderzoek | In jullie eindrapport wordt bij de conclusies de hypothese ‘onverdachte locatie’ verworpen. Dit omdat er licht verhoogde gehalten zijn aangetoond. Waarom hoeft er dan toch geen aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden?

A.

De analyseresultaten worden onderverdeeld in 4 verschillende gradaties, namelijk niet verhoogd, licht, matig of sterk verhoogd. Als er geen verhoogde gehalten zijn aangetoond blijft de hypothese ‘onverdacht’ gehandhaafd. Als er matig of sterk verhoogde gehalten zijn aangetoond, is over het algemeen verder onderzoek nodig. Bij licht verhoogde gehalten geldt dit niet. De bodem is weliswaar licht verontreinigd maar dat is op veel plaatsen het geval in Nederland. Aan dergelijke verontreinigingen zijn geen risico’s verbonden. Op bijvoorbeeld een licht verontreinigde bovengrond kan veilig gewoond worden.

Q?

Bodemsanering | Wat zijn de kosten van een bodemsanering?

A.

Deze hangen van veel zaken af. Hoeveel grond moet ontgraven worden, moet er bemalen worden, is het grondwater ook verontreinigd, wat voor soort verontreiniging is het? PJ Milieu BV kan voor elke bodemverontreiniging (al dan niet verplicht te saneren) een fictieve kostenraming voor sanering opstellen.