Grondwaterzuivering

ALGEMEEN

Vrijkomend grondwater tijdens bemalingen bij o.a. bouwprojecten of saneringen moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen voor het geloosd wordt op het riool of het open water. Als het parameters bevat met gehaltes boven de lozingseis aan bijvoorbeeld brandstofproducten, oplosmiddelen of metalen, dan is zuivering noodzakelijk. Deze kwaliteitseisen (lozingseisen) worden bepaald door het Waterschap, Zuiveringsschap of Hoogheemraadschap.

Op het gebied van grondwaterzuiveringen heeft PJ Milieu BV zich vanaf 1990 ontwikkeld tot één van de toonaangevende bedrijven in Nederland. De ontwikkeling die op dit gebied zijn doorgemaakt, zijn voornamelijk te danken aan het feit dat waterzuiveringen, in nauwe samenwerking met Pijpers Bronbemalingen B.V., in eigen beheer worden gebouwd en ontwikkeld.

PJ Milieu BV heeft zich met name gespecialiseerd in het zuiveren van water ter plaatse bij grondwatersaneringsprojecten en het ontijzeren van grondwater tijdens bouwprojecten. De laatste jaren is specialistische kennis opgedaan t.a.v. anaerobe afbraak van chloorkoolwaterstoffen in combinatie met een anaerobe zuivering en bodemenergiesystemen. Door de kennis op het gebied van bronbemaling, bodemonderzoek en biologische afbraak met elkaar te combineren kan voor iedere verontreiniging een juiste grondwaterzuivering samengesteld worden.

PJ Milieu BV definieert zich als een "groen" bedrijf. Dit zien we ook terug in de grondwaterzuiveringsinstallaties. Deze zijn storingsvrij en zeer geluidsarm, hebben een hoog rendement en worden snel en efficiënt opgebouwd. Wij gebruiken ook installaties op zonne-energie.

Tot onze beschikking staan onder andere de volgende hoogwaardige installaties:

 • bronnerings- en vacuumpompen;
 • olie/benzine-afscheiders voorzien van een zandvang en koalescentiefilters;
 • biologische grondwaterzuiveringen;
 • beluchters;
 • torenstrippers;
 • koolfilters (lucht- en waterzijdig);
 • zandfilters;
 • combi-zuiveringen;
 • luchtextractie- en injectieblowers;
 • in-situ containers;
 • ontijzeringsinstallaties;
 • anaerobe grondwaterzuiveringsinstallaties.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van de meest verhuurde installaties:

Combi-zuivering
De combizuivering is in eigen beheer ontworpen en gebouwd. De zuivering is één geheel en is voorzien van een zandvang, olie/benzine-afscheider met koalescentiefilter, bufferbak met opvoerpomp, torenstripper met recirculatievoorziening, een bio-luchtfilter en een effluentbuffer. De zuivering is eenvoudig te plaatsen en binnen 1 uur operationeel. De maximale capaciteit van de zuivering is 80 m³/u.

Biologische zuivering
Biologische zuivering heeft enorm veel voordelen. Het grootste voordeel is het zeer hoge rendement. De geringe afmetingen en het ontbreken van restproducten (bv. afgescheiden olie) zijn zeer prettige bijkomstigheden. Voor een optimaal rendement moet rekening worden gehouden met een maximaal debiet van 10 m³/u per compartiment. De biologische zuiveringen zijn standaard voorzien van een bio-luchtfilter.

Aktief kool- en zandfilters
Door middel van fysische adsorptie worden in het actief koolfilter verontreinigingen van organische aard uit het water verwijderd. De koolfilters kunnen worden gebruikt als hoofdbehandeling of als polishing step. De werking van actief kool moet worden beschermd tegen de aanwezigheid van zwevende stof en ijzer. Een voorzuivering d.m.v. beluchting gevolgd door zandfiltratie is daardoor vaak noodzakelijk. De kool- en zandfilters hebben een capaciteit van maximaal 38 m³/u/filter.

Anaerobe zuivering
Veel kennis is aanwezig over de anaerobe afbraak van gechloreerde koolwaterstoffen. Verontreinigd grondwater wordt gezuiverd in een anaerobe reactor waarbij dosering van een koolstofbron en infiltratie van effluent plaatsvindt. De anaerobe biologische afbraak is goed te combineren met het toepassen van bodemenergiesystemen waarbij (rest) warmte aan de bodem wordt geleverd en koude (koeling) voor de gerealiseerde bebouwing. De dimensionering van de systemen is vooral gebaseerd op het gebouwontwerp en het installatieconcept met bijkomstig (financieel) voordeel dat ook een bodemsanering wordt uitgevoerd.

MTBE zuivering
Lood in benzine wordt sinds de jaren tachtig vervangen door het milieuvriendelijkere methyl-butyl-ether (MBTE). Deze stof kan onder andere door lekkende opslagtanks en het morsen van benzine bij tankstation-locaties in de grond komen. En door de goede oplosbaarheid in water via de bodem in het grondwater terecht komen. PJ Milieu BV heeft ervaring met het saneren van tankstationlocaties die verontreinigd zijn met MTBE. Eén van deze locaties is Herentals waar het grondwater wordt gezuiverd met twee strippers. Als proef is er een biologische zuivering in het systeem gebouwd, waaruit is gebleken dat met MTBE verontreinigd grondwater biologisch afbreekbaar is, zodat biologische waterzuiveringen kunnen worden toegepast bij bodemsaneringsprojecten. Er is vastgesteld dat de afbraak via tert-butyl alcohol goed en volledig verloopt. Nu blijkt dat MTBE biologisch goed afbreekbaar is, kunnen grondwatersaneringen in de toekomst aanmerkelijk goedkoper worden uitgevoerd.

De kosten van een grondwaterzuivering zijn o.a. afhankelijk van de aard en mate van verontreiniging, de lozingseisen en het debiet. Voor ieder project wordt een specifieke grondwaterzuivering samengesteld zodat het rendement optimaal is en de kosten tot een minimum worden beperkt.


U - PJ MILIEU BV - GRONDWATERZUIVERING

Voor informatie over grondwaterzuivering, een vrijblijvend gesprek of een offerteaanvraag kunt u bellen naar 033-2458511 of via onderstaand e-mailadres contact opnemen. U bent ook altijd welkom op ons kantoor.


CONTACT

Contactpersoon: Erik Jongerius
Telefoon: 033-2458511
E-mail: jongerius@pjmilieu.nl