Wijzigingen in de asbestregelgeving 2017

Vanaf 1 februari 2017 moeten de risicoklassen in elk 'oud' asbestinventarisatierapport opnieuw zijn beoordeeld voordat de asbestsanering start. Het inventarisatierapport moet voorzien zijn van een inlegvel met de nieuwe risicoklassen.

Hieronder geven wij de belangrijkste wijzigingen weer.

Verlaging grenswaarde en SMA-rt 2.2
Op 1 januari 2017 is de wijziging van artikel 4.46 van het Arbeidsomstandighedenbesluit van kracht geworden, waarmee de grenswaarde voor amfibolen asbest is verlaagd van 10000 naar 2000 vezels/m³. De verlaging van de grenswaarde voor asbest amfibolen is bedoeld om mensen die tijdens hun werk te maken hebben met asbest amfibolen een betere bescherming voor hun gezondheid te bieden. Bijvoorbeeld bij het verwijderen van asbest uit gebouwen.
De aanleiding voor de verlaging van de grenswaarden voor asbestvezels is een advies van de Gezondheidsraad omdat was vastgesteld dat de gezondheidsrisico’s van asbest ernstiger waren dan verwacht.
Tevens is per 1 januari 2017 SMA-rt 2.2 in werking getreden. Hierbij zijn de risicoklasse-indelingen gewijzigd. In plaats van risicoklassen 1, 2 en 3 zijn er nu risicoklassen 1, 2 en 2A.

Wat betekent dit nu?
Bij asbestverwijderingswerkzaamheden met hoge blootstelling aan asbest amfibolen zullen nu meer en verdergaande beschermingsmaatregelen moeten worden genomen waardoor werkwijzen moeten worden aangepast. Het betreft dan met name maatregelen om emissie van deze asbestvezels te beperken zoals het impregneren en bronafzuiging.
Gelijktijdig met deze wijziging wordt ook de risicoklasse-indeling gewijzigd en vereenvoudigd. Er is nog maar sprake van 2 risicoklassen:
- Risicoklasse 1 betreft werkzaamheden waarbij de vezelconcentratie onder de grenswaarden verwacht wordt. De sanering hoeft niet verplicht uitgevoerd te worden door een gecertificeerd SC 530 bedrijf. Tevens hoeft de eindcontrole (vrijgave) niet uitgevoerd te worden door een geaccrediteerd laboratorium.
- Risicoklasse 2 betreft werkzaamheden waarbij een vezelconcentratie boven de grenswaarden (2000 asbestvezels/m³)wordt verwacht. De sanering dient verplicht te worden uitgevoerd door een gecertificeerd SC-530 bedrijf. De eindcontrolemeting (vrijgave) dient conform de NEN 2990 door een geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd te worden door middel van:
• visuele inspectie (bijvoorbeeld bij buitensaneringen).
• visuele inspectie aangevuld met luchtmetingen met analyse via optische microscopie. Hierbij wordt getoetst aan de oude toetswaarde van 10.000 vezels/m3 (let op vezels, geen asbestvezels). Daarmee blijft deze gelijk aan de ‘oude’ klasse 2.

- Risicoklasse 2A: Risicoklasse 3 verdwijnt. Wel is er een risicoklasse 2A voor materialen met een gehalte van meer dan 2% amfibool asbest. Daar gelden aanvullende speciale eisen voor de eindmeting/vrijgave na de asbestsanering. De sanering dient verplicht te worden uitgevoerd door een gecertificeerd SC-530 bedrijf. De eindcontrolemeting (vrijgave) dient conform de NEN 2990 door een geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd te worden door middel van:
• visuele inspectie (bijvoorbeeld bij buitensaneringen).
• visuele inspectie aangevuld met luchtmetingen met analyse via Scanning Elektronen Microscopie (SEM). Deze analysemethode geeft meer betrouwbaarheid tot de nieuwe grenswaarde. Tevens duren deze luchtmetingen langer dan de luchtmetingen bij risicoklasse 2. Aanvullend op de luchtmetingen dienen er ook kleefmonsters te worden genomen conform de nieuwe norm ISO 16000-27. Er moeten twee keer zoveel kleefmonsters worden genomen als het aantal luchtmonsters.

In verband met de nieuwe risicoklasseindelingen dient na 1 februari 2017 ieder 'oud' inventarisatierapport te zijn voorzien van een inlegvel ten behoeve van de indeling in de nieuwe risicoklasse én, indien van toepassing, een nieuwe SMA-rt uitdraai. Als dit na 1 februari 2017 niet aanwezig is, dan zal door de Inspectie SZW worden gehandhaafd op het 'niet volledig zijn van het inventarisatierapport’.