Verhardingsonderzoek icm infiltratie onderzoek

De gemeente Ermelo is voornemens de parkeerterreinen en straten rondom de Markt te reconstrueren.

Om de werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren moesten de volgende vragen worden beantwoord:

  1. is het asfalt teerhoudend?
  2. kan het hemelwater in de bodem worden geïnfiltreerd?
  3. kunnen kabels en leidingen zonder aanvullende veiligheidsmaatregelen worden verlegd?

Voor deze vragen heeft de gemeente Ermelo PJ Milieu BV ingeschakeld.

Het asfaltonderzoek is in goed overleg met de gemeente uitgevoerd. Door de definitie van homogene wegvakken in de CROW 210 is regelmatig aanvullend onderzoek noodzakelijk. In goed overleg wordt bepaald wanneer de onderzoekskosten niet meer opwegen tegen de kosten van het bij voorbaat als teerhoudend afvoeren van het asfalt.

Bij het asfaltonderzoek heeft PJ Milieu BV haar nieuwe onderzoeksaanhanger ingezet. Met deze aanhanger kunnen goed en veilig asfaltkernen worden geboord. De boor heeft voldoende kracht om ook de onderliggende puinfundering te doorboren. Door de funderingslaag te bemonsteren wordt de (indicatieve) herbruikbaarheid van de funderingslaag vastgesteld. Uiteraard is de aanhanger voorzien van veiligheidsverlichting zodat ons medewerkers goed zichtbaar zijn bij werken op de openbare weg. Met aanhangwagen kunnen ook andere onderzoeken worden uitgevoerd zoals handmatige pulsboringen en monstername ten behoeve van geotechnisch laboratoriumonderzoek.

Het infiltratieonderzoek is uitgevoerd in 2 fasen. In eerste aanleg wat het idee om boven de grondwaterspiegel te infiltreren. De doorlatendheid van de bodem boven de grondwaterspiegel is bepaald middels de omgekeerde boorgatmethode. Voor voldoende infiltratiecapaciteit bleek infiltreren onder de grondwaterspiegel een mogelijke oplossingsrichting. Hiervoor zijn metingen middels de constant-flow-methode uitgevoerd.

Voor de graafwerkzaamheden zijn een verkennend en nader bodemonderzoek uitgevoerd. De onderzoeken zijn afgestemd op de voorgenomen werkzaamheden, zodat duidelijk is voor welke graafwerkzaamheden aanvullende veiligheidsmaatregelen (basisklasse / bodemsanering) noodzakelijk zijn.