Veiliger met minder PBM

Veiliger met minder persoonlijke beschermingsmiddelen

Voor het werken in verontreinigde grond heeft het bedrijfsleven in 1998 een richtlijn opgesteld hoe kan worden voldaan aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot blootstelling aan verontreinigde stoffen bij het werken in verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water. Deze richtlijn betreft de CROW-publicatie 132 ‘Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water’

In de afgelopen jaren heeft het bedrijfsleven deze publicatie nog eens onder de loep genomen en gekeken of de voorgeschreven maatregelen bij een bepaalde verontreiniging wel noodzakelijk zijn. Met andere woorden: Zijn de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen wel altijd nodig?

Het bedrijfsleven is tot de conclusie gekomen dat er meer naar de risico’s gekeken moet worden. Dit heeft geleid tot een nieuwe richtlijn voor veilig, zorgvuldig en risico gestuurd werken in verontreinigde bodem. Het betreft de CROW-publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’.

In de nieuwe CROW-publicatie 400 zijn de veiligheidsklassen aangepast en wordt bij de berekening van deze veiligheidsklasse meer gekeken naar de Serious Risk Concentration van de stof (de SRC-waarden). Dus bij welke concentratie loop je een risico als je er 40 uur per week, 40 jaar lang in werkt. De maatregelen die je neemt om de risico’s te beheersen zijn minder rechtlijnig voorgeschreven maar kunnen per project door de veiligheidskundige gemotiveerd worden bepaald. Door het weglaten van overbodige persoonlijke beschermingsmiddelen, kan een medewerker zijn taken met minder belasting uitvoeren en uiteindelijk dus veiliger werken.

In de praktijk kan dit leiden tot bijvoorbeeld minder maatregelen bij het uitgraven van kabelsleuven of bouwputjes in een verontreinigde bodem met een metalen of PAK verontreiniging.
Bij verontreinigingen met meer risico’s (bijvoorbeeld benzeen) wordt de veiligheid beter gemonitoord en dient de deskundige leidinggevende projecten beter opgeleid te zijn (DLP-R).

In 2018 zitten we in het overgangsjaar van de CROW-publicatie 132 en 400. Het zal even schakelen zijn maar belangrijk is dat de werknemers veilig kunnen werken in verontreinigde bodem. En dat de kwaliteit van de DLP-er omhoog moet/gaat juichen wij alleen maar toe.
Doordat PJ Milieu BV gecertificeerd is conform de BRL-SIKB 6000 (milieukundige begeleiding) en de BRL-SIKB-7000 (Uitvoering van de saneringen) zijn de DLP-ers van PJ Milieu BV niet alleen op de hoogte van de uitvoering van de sanering maar ook zeer goed op de hoogte van de verontreiniging.

PJ Milieu BV is dus de partner voor het uitvoeren of begeleiden van een bodem- of grondwatersanering.