Kwaliteit

De kwaliteit en de veiligheid van onze dienstverlening zijn gewaarborgd door de volgende certificeringen.

KIWA ISO 9001

 • Kwaliteitsmanagementsysteem

KIWA VCA**

 • Veiligheid, gezondheid, milieu Checklist Aannemers

BRL SIKB 1000

  • Monsterneming voor partijkeuringen bouwstoffenbesluit

 

  • 1001: Grond
  • 1002: Niet vormgegeven bouwstoffen

BRL SIKB 2000

  • Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek

 

  • 2001: Plaatsen handboringen en peilbuizen inclusief boorbeschrijvingen, monsterneming en waterpassing
  • 2002: Nemen van grondwatermonsters
  • 2003: Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek
  • 2018: Locatie-inspectie en monsterneming asbest in grond

BRL SIKB 2100

  • Mechanisch boren

 

  • 2101: Mechanisch boren

BRL SIKB 6000

  • Milieukundige begeleiding van bodemsanering

 

  • 6001: Begeleiding van conventionele saneringen
  • 6002: Begeleiding van in-situ saneringen

BRL SIKB 7000

  • Uitvoering van bodemsanering

 

  • 7001: Uitvoering van conventionele saneringen
  • 7002: Uitvoering van in-situ saneringen

BRL SIKB 7500

  • Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie

 

  • 7510: Procesmatige ex-situ reiniging en immobilisatie van grond en baggerspecie

Bijlage XIIIa

 • SCA Procescertificaat Asbestinventarisatie

Klik hier om de certificaten te downloaden.